Visura Oy: Pätevää talonrakennusta Pirkanmaalla

Vi­su­ra Oy on vuon­na 1986 pe­rus­tet­tu per­hey­ri­tys, jo­ka ura­koi Pir­kan­maal­la uu­dis- ja kor­jaus­koh­tei­ta se­kä ra­ken­nut­taa uu­di­sa­sun­to­ja. Vuo­sien var­rel­la yri­tys on to­teut­ta­nut sa­to­ja ra­ken­nuk­sia asu­mi­sen, jul­ki­sen sek­to­rin, lii­ke­toi­min­nan ja teol­li­suu­den tar­pei­siin.

Toiminnan perustana oma henkilöstö ja kumppaniverkosto

Am­mat­ti­tai­don ja osaa­mi­sen var­mis­ta­mi­sek­si Vi­su­ras­sa pa­nos­te­taan omaan hen­ki­lös­töön, jo­ta on noin 100. Hen­ki­lös­tön py­sy­vyys on kor­kea, sil­lä kes­ki­mää­räi­nen ai­ka Vi­su­ran pal­ve­luk­ses­sa on 16,5 vuot­ta. Myös aliu­ra­koit­si­joi­den ja mui­den yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa täh­dä­tään pit­kä­jän­tei­seen yh­teis­työ­hön. Te­ho­kas toi­min­ta ti­laa­jien, mui­den ura­koit­si­joi­den, suun­nit­te­li­joi­den, ra­ken­nut­ta­jien ja mui­den lä­heis­ten si­dos­ryh­mien kans­sa vaa­tii jat­ku­vaa tie­to­jen päi­vi­tys­tä.

RALA-pätevyys luo edellytykset yhteistyölle

RA­LA-pä­te­vyys on Vi­su­ral­le käy­tän­nöl­li­nen ta­pa var­mis­taa ja osoit­taa et­tä vas­tuul­li­sen toi­min­nan pe­rus­asiat ovat kun­nos­sa. Avoi­men pä­te­vyys­ra­por­tin avul­la tek­ni­sen osaa­mi­sen ja re­surs­sien ta­so on help­po osoit­taa ti­laa­jil­le ja yh­teis­työ­kump­pa­neil­le. Mai­jas­tii­na Vi­su­ri-Ku­lo Vi­su­ras­ta ko­ros­taa ra­port­tien roo­lia tar­jous­toi­min­nas­sa; ”Ajan ta­sal­la ole­vat yri­tys­ra­por­tit ovat ar­vok­kai­ta, sil­lä tar­jouk­sis­sa tar­vi­taan päi­vä­tyt to­dis­tuk­set. RA­LA-pä­te­vyys ker­too yh­del­lä ker­taa, et­tä yri­tyk­sen re­fe­rens­sit, vas­tuu­va­kuu­tus ja ti­laa­ja­vas­tuu­lain vaa­ti­muk­set ovat kun­nos­sa.”

Raportit keventävät sopimusrutiineja

”Aliu­ra­koit­si­joi­ta olem­me oh­jan­neet RA­LAn pii­riin jo vuo­sia”, to­te­aa Mai­jas­tii­na Vi­su­ri-Ku­lo. ”RA­LAs­sa asiat on hoi­det­tu erin­omai­ses­ti ja siel­lä ote­taan huo­mioon eri­lai­set yri­tyk­set omi­ne tar­pei­neen. Toi­min­ta on ke­hit­ty­nyt vuo­sien ai­ka­na ja ky­sy­myk­siin rea­goi­daan no­peas­ti.”

http://www.rala.fi/tilaajalle/asiakastarinat/visura-oy-patevaa-talonrakennusta-pirkanmaalla/

Lisätietoja

Kerro kaverille